Obchodní podmínky 2013

1. Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., ve znění novel. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky a reklamační řád přiměřeně použít i na kupujícího, který není spotřebitelem.  

 

2. Prodávající (dodavatel)

Prodávající (dodavatel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky. Prodávajícím (dodavatelem) a provozovatelem e-shopu www.kosmetika-usa.cz je New York Cosmetics s.r.o., třída Generála Píky 1993/9, PSČ 61300, IC 01780425 zapsán u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 79363 . Prodávající (dodavatel) není plátcem DPH. 

 

3. Kupující (spotřebitel)

Kupující (spotřebitel) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Koncový spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

4. Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelská smlouva je v tomto případě smlouva kupní dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující (spotřebitel) a na druhé straně prodávající (dodavatel). Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.  

 

5.1. Objednávka

Kupující (spotřebitel) potvrzuje závazně svou objednávku jejím odesláním v internetovém prohlížeči. Objednávku není třeba potvrzovat telefonicky nebo emailem. Na emailovou adresu je kupujícímu zasláno potvrzení jeho objednávky. Potvrzená objednávka je závazná. Podáním závazné objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující má zároveň možnost se s těmito dokumenty seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky. Na tento fakt je náležitě dostatečným způsobem upozorňován před vlastním odesláním objednávky.  

 

Reklamační řád platný od 1.5.2011

 

5.2. Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující (spotřebitel) může zrušit svoji objednávku do 2 hodin od závazného potvrzení objednávky. Objednávku je možné zrušit odpovědí na potvrzovací e-mail, který obdržíte ihned po uskutečnění objednávky. Stačí napsat "Ruším tuto objednávku" nebo "Storno objednávky". Vždy uveďte číslo Vaší objednávky. 

V případě, že zákazník chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno*, je stanoven storno poplatek ve výši 25% z prodejní ceny produktu.


*zboží, u kterého je uvedeno "skladem u dodavatele, doba dodání cca 14 dní"


 

5.3. Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. V případě, že tato situace nastane, Vás budeme kontaktovat emailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

 

5.4. Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s §53 odst.7 zák.č. 40/1964 (Občanského zákoníku) má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od dodání zboží, byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku. Toto právo je podmíněno nákupem jako spotřebitel (nikoliv podnikatel). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky: 1.Doručit zboží poštou na vlastní náklady (ne na dobírku!) na adresu prodávajícího(dodavatele).

2.Doporučujeme, aby odstoupení od smlouvy bylo učiněno písemnou formou a aby obsahovalo datum uzavření smlouvy. Zásilka by dále měla obsahovat číslo účtu kupujícího z důvodu vrácení peněz od prodávajícího.

3.Zboží musí být uzavřené, nepoškozené a kompletní.

V případě, že projev vůle o odstoupení od smlouvy nebude doručen prodávajícímu (dodavateli) nebo se tak nestane nejpozději do 14. dne od převzetí zboží nebo je zboží poškozené či neúplné, je odstoupení od smlouvy neplatné.
V případě platného odstoupení od smlouvy za současně vraceného poškozeného zboží může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci v rozsahu jeho poškození, za které odpovídá kupující (spotřebitel). Tím není dotčeno právo kupujícího (spotřebitele) na odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce.

4. U zboží na objednávku z USA (označeno "Skladem u dodavatele v USA, doba dodání cca 14 dní") je jeho cena závislá na aktuálním kurzu USD. Toto zboží objednáváme speciálně pro Vás na základě Vaší objednávky a nevztahuje se na něj možnost odstoupení od kupní smlouvy.

 

5.5. Nevyzvednutí dobírky

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 139,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny právní společnosti k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat do 2 hodin od objednání.

 

6. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí zákonem a reklamačním řádem prodávajícího.

 

 7. Ochrana osobních dat

Povinností prodávajícího je dodržovat zákon 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů.Prodávající je povinně registrován v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje poskytnuté kupujícím (jméno, adresa, telefon atd.) jsou shromažďovány a ukládány do databáze obchodu www.kosmetika-usa.cz a to po dobu neurčitou. Při objednávce jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa). Poskytnuté údaje budou použity pro vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací nebo vrácení zboží. Údaje jsou k dispozici pouze pracovníkům obchodu www.kosmetika-usa.cz, nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou subjektů zajišťujících dopravu zboží (PPL, Česká pošta atd.).
Po vyřízení objednávky jsou údaje archivovány a jsou použity k účetním a statistickým účelům. Na telefonickou nebo písemnou žádost kupujícího mohou být osobní údaje v databázi prodávajícího změněny nebo odstraněny. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti jejich zneužití. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Závazným potvrzením objednávky souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů ve výše zmíněném rozsahu.  

 

8. Shoda s kupní smlouvou
Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:
• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

 

9. Závěrečná ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2013 a ruší veškerá předchozí ustanovení. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky bez předchozího upozornění.